انواع آجر

در صنعت آجر انواع مختلفی وجود دارد که عبارت است از: آجر نسوز، آجرنما، آجر قزاقی، آجردکوراتیو، آجرآنتیک، آجر مهندسی یا لفتون، آجرفشاری یا آجر جوش، آجر رس و آجر سفالی.