تاریخچه آجر:

تاریخ دقیقی از استفاده بشر از آجر در دست نیست، اما با توجه به اطلاعات به دست آمده، استفاده از آجر ساخته شده از خاک رس به بیشتر از 5000 سال میرسد.